Ngợi, C. V. and Hà, N. T. T. (2004) “Đặc điểm môi trường nước và trầm tích đáy sông thuộc khu vực hạ lưu sông Đáy”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), pp. 239–243. doi: 10.15625/0866-7187/26/3/11485.