Nhuận, M. T., Huế, N. T. H., Hà, N. H., Đức, Đỗ M. and Quy, T. Đăng (2004) “Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), pp. 233–235. doi: 10.15625/0866-7187/26/3/11484.