Lập, N. V. and Oanh, T. T. K. (2004) “Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), pp. 170–180. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11475.