Dương, T. V. and Huệ, T. T. (2004) “Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình”, Science of the Earth, 26(2), pp. 151–161. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11473.