Phổ, N. V., Trà, Đoàn T. T., Nga, H. T. and Cương, P. A. (2004) “Tổ hợp các phương pháp tính tốc độ xói mòn tại lưu vực Sông Hồng”, Science of the Earth, 26(2), pp. 146–150. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11472.