Minh, L. H., Lan, T. T. and Hồng, P. T. T. (2004) “Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), pp. 122–135. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11470.