Sơn, L. T. (2004) “Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), pp. 112–121. doi: 10.15625/0866-7187/26/2/11469.