Hải, V. Q., Tô, T. Đình and Công, D. C. (2004) “Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(1), pp. 76–81. doi: 10.15625/0866-7187/26/1/11465.