Tư, T. V. (2004) “Những sự cố liên quan đến biến dạng thấm và sự phá hủy đê tại khu vực Phúc Thọ và Đan Phượng (Hà Tây)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(1), pp. 30–37. doi: 10.15625/0866-7187/26/1/11459.