An, L. Đức (2018) “Bàn về quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 93–95. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11455.