Bình, N. V. (2018) “Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc”, VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 25(1), pp. 86–92. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11453.