Lan, H. T. (2018) “Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 73–77. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11451.