Bách, L. D. and Thắng, N. G. (2018) “Kiến trúc Kiến tạo Bắc Trung Bộ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 66–72. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11450.