Niên, B. Ấn and Hùng, T. Q. (2018) “Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 39–47. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11446.