Triều, C. Đình (2018) “Đăc trưng động đất vùng chấn tâm Tuần Giáo 1983”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), pp. 9–14. doi: 10.15625/0866-7187/25/1/11442.