Cầu, N. T. and Vinh, P. Q. (2003) “Khái niệm hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu địa lý và môi trường”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), pp. 375–380. doi: 10.15625/0866-7187/25/4/11438.