Dân, N. L. and Lan, V. T. (2003) “Khai thác nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), pp. 322–326. doi: 10.15625/0866-7187/25/4/11428.