Dương, N. Đình (2003) “Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), pp. 314–321. doi: 10.15625/0866-7187/25/4/11427.