Anh, L. H. and Tuấn, T. P. (2003) “Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), pp. 309–313. doi: 10.15625/0866-7187/25/4/11426.