Cư, N. V. and Công, L. V. (2003) “Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), pp. 289–297. doi: 10.15625/0866-7187/25/4/11423.