Cánh, T. (2002) “Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), pp. 373–378. doi: 10.15625/0866-7187/24/4/11421.