Nam, K. Q. (2002) “Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), pp. 341–347. doi: 10.15625/0866-7187/24/4/11417.