Chương, V. Đức, Thôn, N. T., Thắng, T. V., Việt, L. T., Linh, P. D. and Tùng, V. Đức (2002) “Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), pp. 280–281. doi: 10.15625/0866-7187/24/3/11408.