Triều, C. Đình and Long, P. H. (2002) “Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), pp. 261–272. doi: 10.15625/0866-7187/24/3/11405.