Sơn, V. T., Hùng, L. V. and Minh, L. H. (2002) “Chuyển trường về cực vùng vĩ độ thấp và việc minh giải bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam”, Science of the Earth, 24(2), pp. 164–174. doi: 10.15625/0866-7187/24/2/11391.