Hương, P. T. (2002) “Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), pp. 155–163. doi: 10.15625/0866-7187/24/2/11390.