Thắng, T. T., Tích, V. V. and Hương, L. T. T. (2002) “Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), pp. 129–137. doi: 10.15625/0866-7187/24/2/11387.