Phương, N. H., Lân, N. H. and Lương, P. T. (2002) “Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), pp. 81–96. doi: 10.15625/0866-7187/24/1/11381.