Minh, L. H., Hùng, L. V. and Triều, C. Đình (2002) “Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), pp. 67–80. doi: 10.15625/0866-7187/24/1/11380.