Tài, L. X. (2002) “Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), pp. 10–15. doi: 10.15625/0866-7187/24/1/11373.