Hải, V. Q., Tô, T. Đình and Công, D. C. (2001) “Kinh nghiệm ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 431–435. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11361.