Sơn, P. Q. and Việt, B. Đức (2001) “Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị”, Science of the Earth, 23(4), pp. 423–430. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11360.