Vinh, H. Q., Giuliani, G. and Trịnh, P. T. (2001) “Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 337–343. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11350.