Nghinh, L. T., Ngọc, N., Pha, P. Đông and Yêm, N. T. (2001) “Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 329–336. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11349.