Lâm, D. Đình, Nghi, T. and Tiến, P. H. (2001) “Các kiểu đồng bằng Holocen - ở Đồng bằng Bắc Bộ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 319–328. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11348.