Anh, P. L. (2001) “Thạch luận nguồn gốc của Granit - cao nhôm tổ hợp Cà Ná”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 311–318. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11347.