Hòa, T. T., Phượng, N. T. and Anh, P. L. (2001) “Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), pp. 289–299. doi: 10.15625/0866-7187/23/4/11345.