Lạc, M. V. and Tùng, N. D. (2001) “Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), pp. 261–267. doi: 10.15625/0866-7187/23/3/11340.