Thơm, B. V. (2001) “Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), pp. 246–253. doi: 10.15625/0866-7187/23/3/11338.