Minh, L. H., Hùng, L. V. and Triều, C. Đình (2001) “Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), pp. 207–216. doi: 10.15625/0866-7187/23/3/11333.