Bảng, N. H., Hoàng, T. V. and Hưng, N. V. (2001) “Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), pp. 154–156. doi: 10.15625/0866-7187/23/2/11325.