Hải, Đỗ K. (2001) “Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó”, VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 23(2), pp. 139–145. doi: 10.15625/0866-7187/23/2/11323.