Nghi, T., Tân, M. T., Lâm, D. Đình, Phúc, L. T., Thành, Đinh X. and Nguyên, N. Đình (2001) “Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), pp. 105–116. doi: 10.15625/0866-7187/23/2/11319.