An, L. Đức, Anh, L. H., Thịnh, V., Tuấn, N. A., Tuấn, Đỗ M. and Nga, T. H. (2001) “Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), pp. 97–104. doi: 10.15625/0866-7187/23/2/11318.