Lâm, D. Đình and Boyd, W. E. (2001) “Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), pp. 86–91. doi: 10.15625/0866-7187/23/1/11316.