Xin, K. T., Hằng, V. T. and Hằng, P. T. L. (2001) “Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), pp. 70–75. doi: 10.15625/0866-7187/23/1/11313.