Mỹ, N. Q. and Sơn, N. T. (2000) “Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 436–441. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11304.