Anh, L. H. (2000) “Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 429–435. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11303.