Thắng, T. T. and Anh, T. T. (2000) “Những dấu hiệu về tướng Granulit trong đới Sông Hồng”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 410–419. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11301.