Sơn, L. T. (2000) “Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 355–360. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11295.